parallax background

Regulamin
użytkowania serwisu

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu OMAMIX.PL oraz zasady korzystania a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady regulaminu serwisu które sa dostępne po adresem: www.omamix.pl/terms_of_use

Właścicielem serwisu jest:
OMAMIX Tomera Teresa
31-128 Kraków
Karmelicka 51/2
nip: 6761286734
Tel: 794011011

§1 PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikiem serwisu OMAMIX może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna.
Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu OMAMIX.PL oraz do założenia konta w serwisie.
Użytkownik ma prawo do edytowania swojego konta i zmieniania takich atrybutów jak:
Uzytkownik ma prawo do wykorzystywania wszystkich funkcji dostepnych w serwisie.
Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu OMAMIX.
Założenie konta w serwisie OMAMIX jest bezpłatne.
Zakładając konto użytkownik uzyska dostęp do ograniczonej wersji serwisu.
Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na:
przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis,
przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora serwisu w celach marketingowych i statystycznych,
przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis,
otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres mailowy.
§2Polityka prywatności platformy e-learningowej Omamix.pl

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej Omamix.pl . Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie Serwisu. Postanowienia Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez platformę e-learningową Omamix.pl zwaną dalej Serwisem pod adresem internetowym http://Omamix.pl , którego właścicielem jest Omamix Tomera Teresa ,31-128 Kraków ul.Karmelicka 51/2a nip:6761286734

Administrator danych:

Administratorem danych zawartych w serwisie jest Omamix Tomera Teresa , 31-128 Kraków ul. Karmelicka 51/2a nip:6761286734
Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych : kontakt@omamix.pl

Inspektor danych:

Nie wyznaczono inspektora danych.

Bezpieczeństwo płatności:

W przypadku płatności elektronicznej obsługę klienta przejmuje payu.pl. W tym przypadku tylko system payu.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze payu.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Serwery na których przechowujemy dane osobowe :

Serwery na których przechowujemy dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.
Właściciele serwerów stosują zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, zmianą lub usunięciem. Regularnie instalują poprawki dla bezpieczeństwa na serwerach.

Podczas zakładania konta zbieramy nastepujące dane:

Imie i nazwisko, adres email, login, hasło
Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Bez podania powyższych danych nie możemy zawrzeć umowy na świadczenie oraz dostęp do kursów online w serwisie omamix.pl

Przekazywanie danych osobowych do podmiotow i osob trzecich:

Dane osobowe Usługodawca przekazuje do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta, dostawców systemów i usług księgowych, dostawców systemów do marketingu online czy obsługi klienta, dostawców usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe (np. agencje reklamowe oraz organizatorzy szkoleń i wydarzeń), dostawców usług bankowych, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne.. Jako odbiorcy danych nie są kwalifikowane natomiast organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania na mocy przepisów prawa (np. sąd). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy:

Historia modułu nauki lekcji Adresy Ip komunikacja za pośrednictwem e-mail komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Informacje na temat urządzeń za pomocą których korzystasz z naszych usług. Historia dokonywanych płatności i zamówień w serwisie payu.pl data i godzina ostatniego logowania

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania tzw. danych zwykłych uregulowane są w art. 6 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest legalne, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z wyrażonych tam warunków. Usługodawca przetwarza dane na następujących podstawach:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda taka musi być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (zgodnie z definicją zgody zawartą w art. 4 pkt 11 RODO). W tym celu w przypadkach tego wymagających Usługodawca zwróci się o wyrażenie takiej zgody.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Powyższe ma zastosowanie do informacji, które są potrzebne do zawarcia lub wykonywania umowy łączącej Usługodawcę z Użytkownikiem.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W tym przypadku podstawa prawna przetwarzania musi być określona w prawie unijnym lub w prawie krajowym, a cel przetwarzania powinien wynikać z tych przepisów. Usługodawca przetwarza dane konieczne dla wywiązania się z obowiązków podatkowych, rachunkowych, nałożonych na stronę bądź uczestników w postępowaniach prowadzonych przed organami publicznymi, np. administracyjnymi, wymiaru sprawiedliwości, postępowania karnego.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. W szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenie roszczeń. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora, lecz przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie jedynie dobrowolnej zgody.

Jak długo przechowujemy dane:

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 1. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 36 miesięcy od dnia zakończenia umowy
 2. marketingu naszych usług i produktów – przez okres 36 miesięcy

Prawo dostępu do danych:

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu 2. nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Spełnienie żądań:

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania prosimy o kontakt : kontakt@omamix.pl

Prawo do usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień na adres: kontakt@omamix.pl

lub

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Użytkownik

Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z treścią regulaminu.
Użytkownik zoobowiązuje się podawać prawdziwe dane przy rejestracji do serwisu.
Użytkownik nie może zakładać wielu kont oraz udostepniać swojego konta innym osobą.
Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie w celach realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu OMAMIX oraz celach marketingowych.
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi .
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisów innym Użytkownikom.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

§3WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
Dostęp do Internetu poprzez stałe łącze, modem, linię telefoniczną, zalecana wysoka prędkość szerokopasmowego dostępu do Internetu,
Przeglądarka: zalecamy Mozilla Firefox aktualna wersja (PC i Mac), inne przeglądarki mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji w Strefie Nauki.
Wymagania sprzętowe - użytkownicy PC: Windows XP, Vista lub 7, 512 MB RAM, 1 GB miejsca na dysku, karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki do komputera oraz mikrofon.
Wymagania sprzętowe - użytkownicy komputerów Mac: Mac OS X 10.5 lub nowszy, Intel Ma512 MB RAM, 100 MB miejsca na dysku, głośniki lub słuchawki do komputera,
Dodatkowe wymagania programowe: Flash Player, Acrobat Reader, QuickTime, Windows Media Player w najnowszych wersjach oraz Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) lub Open Office.
Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
§4GWARANCJA DOSTEPU DO SERWISU
Udostępniający gwarantuje dostęp do Usługi przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Udostępniający zastrzega sobie prawo w przerwach w działalności serwisu wynikających z:
a) prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania oraz aktualizacji zasobów;
b) usterek technicznych;
c) awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności;
d) ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik.
Zgłaszanie usterek, awarii i problemów technicznych w obsłudze platformy przez Użytkownika powinno nastąpić na adres: kontakt@omamix.pl
§5PRAWA AUTORSKIE
Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Materiały zawarte w serwisie OMAMIX są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.

Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza serwisem OMAMIX materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.
§6ZMIANY I DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY
Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminach i polityce prywatności bez informowania użytkowników Witryny. O zmianach będziemy informować jedynie wówczas, jeśli nowa polityka prywatności jest mniej korzystna dla Użytkownika.
Witryna OMAMIX.PL jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje. OMAMIX nie gwarantuje dostępności do Witryny, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika. OMAMIX nie odpowiada za brak możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym kursów i wyjazdów.
OMAMIX nie gwarantuje mimo wszelkich możliwych starań, że oferta przedstawiona w Witrynie nie zawiera błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
OMAMIX nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny.
Informacje przedstawione w ramach Witryny są wyłącznie informacyjne i nie mogą być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
OMAMIX nie gwarantuje, że wynik przeglądania Witryny sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.
Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu .Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
§7REKLAMACJE
Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.
Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie.
Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres kontakt@omamix.pl , w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Kursów przez Użytkownika.
§8POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Właścicielem i operatorem serwisu jest OMAMIX TOMERA TERESA 31-128 KRAKÓW KARMELICKA 51
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
„wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 

W razie pytań skontaktuj się z nami: